Regulamin
DEFINICJE
Serwis – serwis internetowy dostępna pod adresami www.zbudujswojaagencje.pl i www.vod.zbudujswojaagencje.pl.
Usługodawca – Henrick Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000855452, NIP: 9662142436, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, adres email: henrick@zbudujswojaagencje.pl.
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu skierowany do Usługobiorców.
Formularz zgłoszeniowy - usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie umożliwiającego zgłoszenie do wzięcia udziału w Programie ZSA.
Formularz zamówienia - usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie umożliwiającego złożenie Zamówienia na udział w Programie ZSA.
Konto – usługa elektroniczna w postaci indywidualnego dostępu Usługobiorcy do Serwisu.
Newsletter - usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne przesyłanie cyklicznych treści edukacyjnych oraz marketingowych o usługach, nowościach i promocjach w Serwisie.
Umowa – umowa o dostarczanie Programu ZSA, czyli treści cyfrowych, zawierana za pośrednictwem Serwisu przez Usługobiorcę i Usługodawcę.
Zamówienie - oświadczenie woli składane Sprzedawcy za pośrednictwem Strony w przedmiocie zamówienia Produktu.
Program ZSA – odpłatne treści cyfrowe.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Polityka prywatności – Polityka prywatności i cookies Serwisu dostępna pod adresem: www.zbudujswojaagencje.pl/polityka-prywatnosci.

INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Regulamin udostępniony jest Usługobiorcom nieodpłatnie pod adresem: www.zbudujswojaagencje.pl/regulamin.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa.
Do skorzystania z Formularza zgłoszeniowego, Formularza zamówienia, założenia Konta, zapisania się do Newslettera i zawarcia Umowy, poza wymaganiami wskazanymi w ust. 16 powyżej, niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Założenie Konta jest niezbędne do uzyskania dostępu do Programu ZSA.
Do korzystania z Programu ZSA niezbędne jest zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDG oraz odtwarzanie materiałów audio i audiowizualnych.
Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie, czy publikowanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły, jednakże ostrzega, że przy eksploatacji Serwisu mogą wystąpić przerwy techniczne wynikające z konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub usługowych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności), o czym poinformuje Usługobiorcę w miarę możliwości technicznych w dostępny sposób i z odpowiednim wyprzedzeniem.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem.
Usługodawca może dokonywać zmian w Serwisie z ważnych przyczyn, za które uważa się m.in. ulepszenie wyglądu i funkcjonalności Serwisu, zwiększenie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Na podstawie Regulaminu Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców usługi drogą elektroniczną takie jak: dostęp do Serwisu, Formularz zgłoszeniowy, Formularz zamówienia, Newsletter, Program ZSA, w tym Konto.
Dostępu do Serwisu świadczony jest nieodpłatnie i jednorazowo – zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu np. poprzez wpisanie adresu www.zbudujswojaagencje.pl w pasku przeglądarki i kliknięcie jakiegokolwiek odnośnika. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę.
Formularz zgłoszeniowy świadczony jest nieodpłatnie i jednorazowo – zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania do Formularza zamówienia danych. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania zgłoszenia albo z chwilą uprzedniego zakończenia korzystania z Formularza zgłoszeniowego.
Formularz zamówienia świadczony jest nieodpłatnie i jednorazowo – zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania do Formularza zamówienia danych. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą uprzedniego zakończenia korzystania z Formularza zamówienia.
Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony – zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania przez Usługobiorcę adresu e-mail Usługodawcy w celu otrzymywania Newslettera. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą rezygnacji Usługobiorcy złożonej Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Program ZSA, w tym Konto świadczone jest odpłatnie przez czas nieoznaczony – zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą rezygnacji Usługobiorcy złożonej Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Usługodawca może świadczyć na rzecz Usługobiorcy, będącego uczestnikiem Programu ZSA, bezpłatne usługi przez czas oznaczony 12 miesięcy od dnia złożenia Zamówienia w postaci udzielenia dostępu do społeczności Programu ZSA na Slacku lub udzielania konsultacji on-line. Zawarcie umowy może nastąpić z chwilą złożenia Zamówienia. Rozwiązanie umowy może nastąpić z chwilą rezygnacji Usługobiorcy, będącego uczestnikiem Programu ZSA, złożonej Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ZAMÓWIENIE
W celu rozpoczęcia procesu składania Zamówienia dokonuje wyboru Programu ZSA, sposobu płatności i klika przycisk „Zamów”. Serwis automatycznie przenosi Usługobiorcę do koszyka, w którym Usługobiorca jest proszony o podanie niezbędnych danych w celu złożenia Zamówienia, realizacji Programu ZSA oraz złożenia oświadczeń w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem, Polityką prywatności i cookies oraz wyrażeniem zgody na treść Regulaminu, jak również w przedmiocie natychmiastowego dostarczenia treści cyfrowej z jednoczesnym przyjęciem do wiadomości, że po dostarczeniu treści cyfrowej Usługobiorca utraci prawo odstąpienia od umowy. Finalizacja składania Zamówienia następuje przez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” i dokonanie zapłaty.
Umowa zostaje zawarta po dokonaniu płatności przez Usługobiorcę, z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia.
Przy wypełnianiu Formularza zamówienia Usługobiorca jest obowiązany do podania wyłącznie prawdziwych danych. Zamówienie z nieprawidłowo wypełnionym Formularzem zamówienia może nie zostać zrealizowane.
Podczas składania Zamówienia Usługobiorcy automatycznie zakładane jest Konto w Serwisie, za pośrednictwem którego Usługobiorca otrzymuje dostęp do treści cyfrowych Programu ZSA. Przy zakładaniu Konta Usługobiorca ustawia unikalne hasło do Konta.
Proces składania Zamówienia i zakładania Konta jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
Usługobiorca jest odpowiedzialny za udostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
W razie podania przez usługobiorcę adresu e-mail lub numer telefonu kontaktowego mogą one zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia i Programu ZSA, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter).
Cena Programu ZSA widoczna w Serwisie jest wskazana w kwocie brutto i zawiera podatek VAT.

PŁATNOŚCI
Ceny Programu ZSA podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług.
Usługobiorca może złożyć Zamówienie poprzez uiszczenie należnych z tego tytułu opłat. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane opłaty uiszczone przez Usługobiorcę zostaną mu niezwłocznie zwrócone.
Warunkiem przystąpienia do realizacji złożonego Zamówienia jest zapłata ceny z wykorzystaniem dostawcy płatności elektronicznych, do których Usługobiorca zostanie odesłany w końcowej fazie zamówienia po wybraniu przez Usługobiorcę opcji „Zamawiam i płacę”. Płatności dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności.
Operatorem płatności jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (www.tpay.com).
Do zakupu dokonanego przez Usługobiorcę dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT przesyłanej drogą elektroniczną.
Klient może dokonać płatności za Program ZSA w następujący sposób:
płatność jednorazowa,
płatność ratalna podzielona na 4 miesięczne raty,
płatność podzielona na 12 miesięcznych rat.
Usługodawca zastrzega, że cena płatności ratalnej może różnić się od ceny płatności jednorazowej.
W przypadku płatności ratalnych środki pobierane są automatycznie z konta bankowego Usługobiorcy podanego podczas składania Zamówienia.
Usługobiorca dokonuje płatności kartą płatniczą, zwykłym przelewem lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Programu ZSA, wprowadzania nowych produktów lub usług do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu oraz stosowania unikalnych kodów promocyjnych. Uprawnienia te nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.
W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny, obok informacji o obniżce uwidaczniane będą informacje o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
Opóźnienie Usługobiorcy przy dokonywaniu płatności ratalnych skutkuje natychmiastową wymagalnością pozostałych rat oraz zawieszeniem dostępu do Programu ZSA i Konta do czasu uregulowania wszystkich pozostałych do zapłaty rat.

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie są chronione przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych. Korzystanie z treści opublikowanych w Serwisie nie oznacza, że Usługobiorca nabywa jakiekolwiek prawa do utworów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z materiałów dostępnych w Serwisie w celach niekomercyjnych i jedynie na użytek własny.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy zasoby Serwisu nie mogą być kopiowane na komputer Usługobiorcy, ani w inny sposób rejestrowane przez Usługobiorcę, jak również utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, rozpowszechnianie, ani publiczne udostępnienie treści dostępnych w Serwisie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiedzialność za wprowadzenie do Formularza zgłoszenia lub Formularza zamówienia danych nieprawidłowych, błędów lub omyłek pisarskich ponosi Usługobiorca.
W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu wprowadzenia przez Usługobiorcę nieprawidłowych danych w Formularzu zamówienia, cena przez niego uiszczona nie podlega zwrotowi.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Usługobiorców w Serwisie, w tym za jakiekolwiek naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były przedstawione poprawnie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie przez Usługobiorcę. W zakresie treści, pochodzących od poszczególnych Usługobiorców, ci indywidualni Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za te treści.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania informacji lub materiałów opublikowanych Serwisie.
Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikłe z uszkodzenia sprzętu Usługobiorcy lub innych urządzeń mobilnych, a także jego danych w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w wyniku przedostania się wirusów do systemu komputerowego Usługobiorcy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu awarii telekomunikacyjnej, w szczególności, jeżeli można ją przypisać dostawcy usług dostępu do Internetu, usług hostingowych oraz za inne skutki nieprawidłowego działania linii telekomunikacyjnych i szkód przez nie spowodowanych, niezależnie od przyczyn, chyba że zostały spowodowane umyślnie przez Usługodawcę.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy w ramach Programu ZSA, jak również nie udziela jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Usługobiorcę informacji lub wiedzy uzyskanej w ramach Programu ZSA.

RĘKOJMIA ZA WADY
Sprzedawca odpowiada za zgodność z umową świadczonych drogą elektroniczną usług na zasadach obowiązujących w przepisach prawa.
Usługodawca jest adresatem roszczeń Usługobiorcy wynikających z rękojmi za wady.
W reklamacji należy opisać na czym polega niezgodność z umową.
Reklamacje Usługobiorca powinien kierować bezpośrednio do Usługodawcy drogą elektroniczną, na adres e-mail: henrick@zbudujswojaagencje.pl lub na adres korespondencyjny: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok.
Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Reklamacje Konsumentów będą rozpatrywane zgodnie z art. 43h i następne ustawy o prawach konsumenta.
W każdym przypadku decyzja o uwzględnieniu reklamacji bądź odmowie uwzględnienia należy do Usługodawcy.
Wszelkie spory z Konsumentami w zakresie świadczonych usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak byłoby to niemożliwe lub niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.zbudujswojaagencje.pl/polityka-prywatnosci.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca będący Konsumentem musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane poczta lub pocztą elektroniczną).
Usługobiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Usługodawca zwróci wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Prawo odstąpienia nie przysługuje w stosunku do umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy i udzielonej przez Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

OPINIE PREZENTOWANE NA STRONIE, PROMOCJE
W ramach Serwisu Usługodawca nie udostępnia Usługobiorcom możliwości oceny Programu ZSA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności gdy będzie to wymagane jego aktualizacją wynikającą ze zmian w świadczonych usługach lub zmian w przepisach prawa.
W przypadku zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie niezwłocznie, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie poinformowany o wprowadzanej zmianie poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji Regulaminu na ww. stronie internetowej w wersji umożliwiającej jej zapis na dysku oraz poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany w Formularzu zamówienia.
W razie niewyrażenia zgody przez Usługobiorcę na brzmienie Regulaminu z uwzględnieniem wprowadzanych zmian na zasadach wskazanych powyżej, Usługobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy. W wypadku tym Usługobiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni przesłać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc kalendarzowy. W okresie wypowiedzenia obowiązuje dotychczasowy Regulamin.
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorców wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Henrick Media sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, adres email: henrick@zbudujswojaagencje.pl.
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)_____________________
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)__________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________
Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
________________________
Data _________________


(*) Niepotrzebne skreślić.
Copyright © Zbuduj Swoją Agencję.

Powered By ClickFunnels.com